• VTEM Image Show

  Краще! Надійніше! Дешевше!

 • VTEM Image Show

  Ми змоделюємо Ваш комфорт по-новому

 • VTEM Image Show

  Європейські стандарти

 • VTEM Image Show

  Новітні технології фарбування

 • VTEM Image Show

  Визнана якість

Вас вітає ПАТ "Модуль М"

Збори акціонерів

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Роспопа Петро Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   11.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Модуль М"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
88015, м.Ужгород, вул.Баб"яка ,15
4. Код за ЄДРПОУ
05795783
5. Міжміський код та телефон, факс
0312651104 0312656005
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.05.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №86 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР " 11.05.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці modulm.com.ua в мережі Інтернет 11.05.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/пДата вчинення діїПовне найменування акціонерного товариства до зміниПовне найменування акціонерного товариства після зміни
1234
1 05.05.2017 Публiчне акцiонерне товариство " Модуль М " Приватне акцiонерне товариство" Модуль М "
Зміст інформації:
1.Дата прийняття рiшення 28 квiтня 2017 року та найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення - загальнi збори акцiонерiв.
2. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР -05 травня 2017 року.
3. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство "Модуль М ".
4. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство "Модуль М "

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Роспопа П.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Модуль М"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05795783

4. Місцезнаходження

Закарпатська , Ужгородський, 88000, м.Ужгород, Баб"яка ,15

5. Міжміський код, телефон та факс

0312 656005

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 78

 

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

modulm.com.ua

в мережі Інтернет

24.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
2.Товариство надає послуги ,якi не належать до лiцензованих.
3.Емiтент не бере участi в створеннi юридичних осiб.
4.Посада корпоративного секратаря вiдсутня.
5.Товариство не користується послугами рейтингових агенств.
10.Дивiдеди не нараховувались i не виплачувались протягом звiтного перiоду.
12 .2. облiгацiї Товариством не випускались.
12.3.Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
12.4.Похiднi цiннi папери Товариством не випускались.
12.5.Викупу власних акцiй не було протягом звiтного перiоду.
14.4,5. Iнформацiя вiдсутня ,так як товариство не займається видами дiяльностi ,що класифiкуються як переробна,добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї , газу,води.
14.8 .Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсятня.
15.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня.
16.Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного не виникала.Iпотечнi цiннi папери не випускались
18.Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались.
19.Iпотечне покриття вiдсутнє.
20.Кредитнi договора вiдсутнi.
21.Iпотечнi сертифiкати не випускались.
22.Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.
23-27.Операцiї ФОН та сертифiкати ФОН не проводились та не випускались.
30.Рiчна фiнансова звiтнiсть подається за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.
32.Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта),що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв ( за кожним суб"єктом забезпечення окремо) не подається.
33.Звiт про стан об"єкта нерухомостi не подається

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Модуль М"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ№975779

3. Дата проведення державної реєстрації

10.06.1994

4. Територія (область)

Закарпатська

5. Статутний капітал (грн)

93240

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

73

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.52 Виробництво неелектричних побутових приладiв

28.3 Виробництво машин i устаткування для сiльского та лiсового господарств

26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання,дослiдження та навiгацiї

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння Товариства є: -Загальнi збори акцiонерiв Товариства ( Загальнi збори); -Наглядова рада Товариства ( Наглядова рада); -Виконавчий орган-Директор ; -Ревiзiйна комiсiя Товариства ( Ревiзiйна комiсiя).

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Закарпатське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

312378

3) поточний рахунок

26005246202001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Закарпатське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

312378

6) поточний рахунок

26005246202001

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнвстерство машинобудування,вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України правонаступник

00013942

03035Україна м.Київ вул.Сурiкова ,3

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Роспопа Петро Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВО 026545 Тячiвське РВ УМВС Украни в Закарпатськiй областi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища,Ульянiвський Полiтехнiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

налагоджувальник-Закарпатська фiлiя УПЗ ; майстер заводу Закарпатський завод "Електроавтоматика" ; iнженер-технолог на Ужгородському заводi "Електродвигун" ; директор - ТОВ"Мерантин" ; голова правлiння ВАТ "Модуль"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

Права та обов"язки визначенi Статутом Товариства , зареєстрованим виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради вiд 21.05.2004 року.Стаж роботи - 41 рiк.Додатковi виплати ( винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральнiй формi не виплачувались.Оплата працi здiйснюється на пiдставi контракту.Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матяш Анжелiка

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

HUNBB 2368205 Консульство Угорщини

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор VILLTRADE Kft. м.Будапешт, Угорщина

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

Оплата працi не проводиться .Права та обов"язки визначенi статутом Товариства , зареєстрованим виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради вiд 21.05.2004 року .Додатковi виплати ( винагороди) не проводились , в т.ч. в натуральнiй формi не виплачувались . За посаду Голови наглядової ради винагороду не отримує. Стаж роботи - 33 роки. Посади ,якi займала : останнi 9 рокiв працювала директором VILLTRADE Kft. м.Будапешт, Угорщина.посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горват Йожеф

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ZE 249353 Консульство Угорщини

4) рік народження**

1942

5) освіта**

Вища,Мордовський ДУ

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Радник директора ТОВ "Матяш i Матяш",голова Спостережної Ради ВАТ "Модуль"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

Оплата працi проводиться згiдно затвердженого штатного розпису.Права та обов"язки визначенi статутом Товариства , зареєстрованим виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради вiд 21.05.2004 року.Додатковi виплати ( винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральнiй формi не виплачувались. Винагороду за посаду не отримує,Стаж роботи 51 рiк рокiв. Посади ,якi обiймав : iнженер, ст.iнженер-технолог, заст. головного iнженера, конструктор,керiвник бюро,начальник конструкторського бюро,начальник вiддiлу технiчного контролю- завод "Ужгородприлад", зав. вiддiлом випробувань надiйностi i метрологiї - спецiальне констукторське бюро засобiв аналiтичної технiки ,заст.гол.iнженера,головний iнженер - Ужгородський завод "Електродвигун",зав.вiддiлом ЕМВ -ЗАТ СКБ.Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ладанi Гедвiка Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВО 348932 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi

4) рік народження**

1947

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 1996 року працює на ВАТ "Модуль".З 1997 року - начальник бюро кадрiв i пiдготовки кадрiв, з 2006 року - начальник вiддiлу кадрiв ВАТ "Модуль"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

Оплата працi проводиться згiдно затвердженого штатного розпису.Права та обов"язки визначенi статутом Товариства . Додатковi виплати ( винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральнiй формi не виплачувались.За посаду члена спостережної ради за 2016 рiк винагороду не отримувала.Стаж роботи -50 рокiв , посади, якi займала : iнспектор вiддiлу кадрiв; ст.iнженер ВК,начальник ВК ват "Модуль" , начальник вiддiлу кадрiв ВАТ "Модуль" .Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Черемiська Ольга Йосипiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВО 796276 Ужгородвьким МВ УМВС України в Закарптськiй областi

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Модуль2- iнженер-конструктор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

Оплата працi проводиться згiдно затвердженого штатного розпису.Права та обов"язки визначенi статутом Товариства, зареєстрованим виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради вiд 21.05.2004 р.Додатковi виплати не проводились, в т.ч. в натуральнiй формi не виплачувались.Стаж роботи -51 рiк.Посади , якi займала:
ПАТ "Модуль М"-iнженер-конструктор.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зайцев Вiктор Семенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВО 491494 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища ,УЖдУ

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний iнженер ВАТ "Модуль"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3роки

9) Опис

Оплата працi проводиться згiдно затвердженого штатного розпису.Права та обов"язки визначенi статутом Товариства , зареєстрованим виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради вiд 21.05.2004 року. Додатковi виплати ( винагороди) не проводились , в т.ч. в натуральнiй формi не виплачувались.Стаж роботи - 50 рокiв , посади ,якi займав : лаборант -Ужгородський ДУ; iнженер-конструктор ВАТ "Модуль" ; головний конструктор, головний iнженер ВАТ "Модуль".Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шум Галина Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВО 743899 Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатскiй областi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер-касир ВАТ "Модуль"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

Оплата працi проводиться згiдно затвердженого штатного розпису.Права та обов"язки визначенi статутом Товариства , зареєстрованим виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради вiд 21.05.2004 року.Додатковi виплати ( винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральнiй формi не виплачувались. Стаж роботи- 33 роки, посади , якi займала : бухгалтер-касир ВАТ "Модуль".Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор виконавчого органу

Роспопа Петро Петрович

ВО 026545 Тячiвським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi

1

0.0012

1

0

0

0

Голова наглядової ради

Матяш Анжелiка

HUNBB 2368205 Консульство Угорщини

70121

78.9651

70121

0

0

0

Член Наглядової ради

Горват Йожеф

ZE 249353 Консульство Угорщини

50

0.0563

50

0

0

0

Член Наглядової ради

Ладанi Гедвiка Олександрiвна

ВО 348932 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Черемiська Ольга Йосипiвна

ВО 796276 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi

15

0.0169

15

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Зайцев Вiктор Семенович

ВО 491494 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi

152

0.1712

152

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шум Галина Олексiївна

ВО 743899 Ужгородськи МВ УМВС України в Закарпатськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

70339

79.2107

70339

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Матяш Анжелiка

HUNBB 2368205 Консульство Угорщини

70121

78.9651

70121

0

0

0

0

Усього

70121

78.9651

78.9651

70121

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові. 
 ** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

04.05.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний
1. Про обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу за 2015 рiк. 
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська невiдомий м.Київ вул.Б.Гринчеко,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

0442791078

Факс

0443777016

Вид діяльності

Дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарної дiяльностi ,а саме -депозитардепозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Самостiйно не веде реєстр.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОвариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя"Захiдна iнвестицiйна група"компанiя"Захiдна iнвестицiйна група"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30610731

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська невiдомий м.Iвано-Франкiвськ вул.Мiцкевича,буд.6,офiс 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№263160

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

0342525767

Факс

0342525767

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Малтiком"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30777206

Місцезнаходження

03062 Україна Київська невiдомий м.Київ вул.Кулiбiна, 11-А офiс 202

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№307/3

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

0442061092

Факс

0442061092

Вид діяльності

проведення аудиту

Опис

Самостiйно не веде реєстр цiнних паперiв

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.02.2000

13/07/1/00

Закарпатське ТУ ДКЦПФР

UA0701061006

Акція проста бездокументарна іменна

Документарні іменні

1.05

88800

93240

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на бiржах не здiйснювалась.Додатковi емiсiї протягом 2016 року не проводились.

 

XI. Опис бізнесу

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Модуль " створено на базi колишнього державного виробничо-торгового пiдприємства "Закарпатприлад" шляхом корпоратизацiї ( Наказ Мiнiстерства Манинобудування i вiськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 31.05.1994 року № 813).Статут товариства зареєстрований розпорядженням Ужгородської мiської ради народних депутатiв ( Свiдоцтво №756-64А вiд 15.06.1994 р.), та переєстрований в новiй редакцiї в зв"язку iз зазначеними змiнами. Свiдоцтво про державну переєстрацiю за № 120-Ю видано Ужгородським мiськвиконкомом 22.05.1996 року.
17 сiчня 2012 року товариство було переiменоване на Публiчне акцiонерне товариство "Модуль М".Статутний фонд товариства складає 93240 грн.На цю суму була проведена емiсiя простих iменних акцiй в кiлькостi 88800 штук, номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видано Закарпатським обласним фiнансовим управлiнням 27.07.1994 року .Деномiналiзацiя (дроблення) акцiй Товариства не проводилась. З метою визначення форми випуску акцiй як документарна, Закарпатським ТУ було видане нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 25.02.2000 року.,реєстрацiйний №13/07/1/00. Стратуний фонд сплачений повнiстю.Власникам акцiй пiдприємства є 100% фiзичнi особи.

 

Публiчне акцiонерне товариство "Модуль М" по структурнiй будовi складається iз виробничих цехiв ( iнструментальний,механiчний,монтажно-складальний,цех пластмас),служби охорони,фiнансово-бухгалтерський вiддiл,центрально-заводська лабораторiя,вiддiл збуту та постачання,вiддiл технiчного контролю,техвiддiла.Значних змiн у порiвняннi iз минулим роком не вiдбулось.Вiокремлених пiдроздiлiв товариство немає.
В 2016 роцi згiдно рiшення зборiв акцiонерiв лiквiдовано дочiрне пiдприємство ДП "Модуль-Транс",яке господарською дiяльнiстю не займалось.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2016 рiк-73 осiб.Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв -1 особа.Працiвники,якi працюють на умовах неповного робочого часу вiдсутнi.
Фонд оплати працi за 2016 рiк склав-2815,0 т.грн. Фонд оплати працi збiльшився у порiвняннi з минулим роком.Всi працiвники пiдприємства вiдповiдають рiвню квалiфiкацiї необхiдної для операцiйних потреб, крiм того пiдприємство проводить навчання ,пiдготовку та перепiдготовку кадрiв власними силами та направляє робiтникiв в учбовi комбiнати

 

Товариство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємтсв.

 

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами,установами та не отримує доходiв.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду не поступало.

 

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Рух основних засобiв пiдтверджений актами та iншими документами ,що вiдповiдають вимогам чинного законодавства.Класифiкацiя груп основних засобiв та iнших необоротних активiв i мiнiмально допустимих строкiв їх амортизацiї ведеться згiдно вимог подакового кодексу України.Амортизацiя основних засобiв нароховується прямолiнiйним методом.Малоцiннi предмети на складi та в експлуатацiї облiковуються вiдповiдно до вимог чинного законодавства.Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання ,доставку,встановлення,спорудження i виготовлення , урахуванням сум декiлькох обов"зкових дооцiнок,якi було проведено за рiшенням КМУ ,починаючи з 1992 року.Iндексацiя балансової вартостi основних фондiв проводилась згiдно з механiзмом та iндексами ,встановленими державними органами.До 01.07.1997 р. амортизацiя нараховується зменшення залишку ,шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на почато звiтного перiоду.Строк амортизацiї нематерiальних активiв встановлюється вiдповiдно достроку дiї права користування.Запаси включають сировину i матерiали, придбанi полуфабрикати,паливо,запчастини,тару,готову продукцiю,товари для перепродажу,МШП на складi.Запаси облiковоються за собiвартiстю.Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання,достаку та переробку.Готова продукцiя на складi вiдображена за виробничою собiвартiстю.Грошовi кошти включають суму грошей в касi пiдприємства та на розрахунковому рахунку.Доход вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї.Дебiторська заборгованiсь за продукцiю,товари,роботи,послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю.Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її непогашення.Поточна дебiторська заборгованiсть не пов"язана з реалiзацiєю продукцiї, товарiв,робiт,послуг, що визнана безнадiйною ,списується з балансу з вiдображенням втрат у складi iнших операцiйних витрат.Витрати на податок на прибуток включають податки , розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України.

 

В 2016 роцi пiдприємство випускало конвектори газовi 2,3,4,5-ти Квт призначенi для опалення примiщень;зернодробарки призначенi для подрiблення зерна;прилади контролю та вимiрювання : iндикатори АГ-1200-призначений для iндикацiї наявностi парiв етанолу в повiтрi,яке видихає людина та застосовується для визначення алкоголю в кровi,сигналiзатори газу "IНГА"-призначенi для безперервного автоматичного контролю до вибухонебезпечних концетрацiй горючих газiв i мiкроконцентрацiй чадного газу в повiтрi газифiкованих примiщень, датчики газу СО та СН
Продукцiя пiдприємства користується попитом та залежить вiд сезонних змiн.Виробництво товарiв ,якi виробляє пiдприємство є досить перспективним.Використання конвекторiв газових для опалення примiщень дозволяє контролювати витрачання природного газу.Основнi ринки збуту продукцiї товариства :
Україна мiста -Київ,Харкiв,Чернiвцi,Львiв,Тернопiль,Кам"янець-Подiльскiй ,Вiнницi та iншi.
Експорт товарiв -Грузiя .
Основнi постачальники сировини та матерiал ТОВ "АВ Метал Груп",ТОВ "Енергохiмсервiс",ТзОВ "Христина",ТОВ "Метiнвест",ТОВ "Вiлтрейд".
Основним конкурентом по виробництву алкотестера є нiмецька фiрма "Drager",корейськi виробники, конвекторiв -ТОВ завод "Конвектор" м.Ужгород.Про iнших конкурентiв на даний час iнформацiї немає.Вплив вищевказаних конкурентiв є значним.
Вiдсутнiсть платiжоспроможних споживачiв галузi не дає можливостi її розвинути та нарощуватиобсяги виробництва ,освоєння нових або вдосконалених видiв продукцiї.Товариство також на протязi 2016 року здiйснювало операцiї по здачi майна в оренду.

 

За останнi п"ять рокiв було придбанi машини та обладнання для виробництва, офiсне обладнання .Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбання ,пов"язаних iз господарською дiяльнiстю.В разi здiйснення подiбних заходiв пiдприємство буде намагатись здiйснювати фiнансування за рахунок власних коштiв.

 

Укладено контракт мiж ПАТ "Модуль М" та товариством "VILLTRADE " м.Будапешт ,Угорщина вiд 01.11.2011 року на постачання комплектацiї для виготовлення готової продукцiї.В 2015 роцi укладено новий контракт №4 вiд 10.09.2015 р.

 

Виробничi потужностi заводу складаються iз будинкiв,споруд,передавальних пристроїв,машин та обладнання,транспортних засобiв,iнструменту та iнших основних засобiв ,якi повнiстю використовуються в процесi виробничої дiяльностi.Всi основнi засоби,якi облiковуються на балансi знаходяться на територiї пiдприємства та утримуються за рахунок власних коштiв пiдприємства ( ремонт,модернiзацiя,замiна запчастин).Використання основних засобiв нiяк не впливає на забруднення навколишнього природного середовища. В зв"язку iз фiзичним та моральним зносом основних засобiв в плани пiдприємства входить провести капiтальний та поточний ремонт будинкiв за рахунок власних коштiв.Капiтальне будiвництво на даному етапi проводитись не планується.

 

Основним фактором є фiнансово-економiчнi проблеми,одна з них, нестабiльнiсть нацiональної валюти, часта змiна податкового законодавства Цей вплив є значним.Також значний вплив спричиняють виробничо-технологiчнi проблеми.
Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється за рахунок власних оборотних коштiв, отриманих вiд реалiзацiї готової продукцiї,здачi майна в оренду.У пiдприємства достатньо робочого капiталу для поточних потреб за рахунок накопичення коштiв на розрахункових рахунках.Пiдприємство не залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування господарської дiяльностi , тому що власний капiтал забезпечений необоротними i оборотними активами.

 

В 2016 роцi були проведенi наступнi перевiрки дотримання вимог чинного законодавства :
1.ДПI в м.Ужгород- зустрiчнi перевiрки,камеральнi перевiрки.
2.Пенсiйний фонд України м.Ужгород.
Штрафнi санкцiї, компенсацiї в 2016 не накладались.

 

Принаявностi iнвестицiй можливе збiльшення обсягiв виробництва , а також при доведеннi пiдприємству держаного замовлення по виготовлення вимiрювальної технiки

 

Укладених ,але ще не виконаних договорi ( контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.Пiдприємство планує в наступному роцi збiльшити обсяг виготовленої продукцiї. Реалiзацiя готової продукцiї збiльшить прибутки пiдприємства ,що приведе до збiльшення обiгових коштiв для використання їх для

 

поновлення основних засобiв та капiтального ремонту будiвель.

 

При наявностi iнвестицiй ,тобто, оперуючи обiговими коштами в наших планах збiльшити обсяги основних видiв продукцiї.Сподiваємось , що при пом"якшеннi податкового тиску, змешеннi нарахувань вiд фонду оплати працi можливе збiльшення обсягiв виробництва продукцiї.

 

Дослiдження та розробки в звiтному роцi пiдприємство не проводило.

 

На кiнець звiтного року судовi справи , якi розглядаються в судах,стороною в яких виступає товариство вiдсутнi.

 

В 2016 роцi ПАТ "Модуль М" пiдприємство продовжує випускати продукцiю.Сплачує всi поточнi платежi до бюджету та цiльових фондiв.Кредиторська за боргованiсть станом на 31.12.2016 складає : 914,0 т.грн.,дебiторська -3743,0 т.грн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3028

2698

0

0

3026

2696

будівлі та споруди

2508

2254

0

0

2508

2254

машини та обладнання

486

408

0

0

486

408

транспортні засоби

0

9

0

0

0

9

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

32

25

0

0

32

25

2. Невиробничого призначення:

2

2

0

0

2

2

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

2

2

0

0

2

2

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

2

2

Усього

3028

2698

0

0

3028

2698

Опис

На балансi ПАТ "Модуль М" рахується слiдуюче обладнання: - металорiжуче - зварювальне - електротехнiчне - спецiальне технологiчне - деревообробне - транспортнi засоби. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 р. складає,2698,0 тис.грн. Основне виробництво ПАТ "Модуль М" складається: а) механiчний цех б) iнструментальний цех в) монтажно-складальний цех г) дiльниця пластмаси д) енергомеханiчний вiддiл Цеха оснащенi обладнанням для виконання порiзки листових матерiалiв, холодної штамповки та механiчної обробки крiм того цеха оснащенi спецiальним обладнанням: станки намотувальнi, токарнi, сверлильнi, шлiфувальнi, фрезернi, заточнi, а також преса гiдравлiчнi, механiчнi. У виробничiй сферi ПАТ "Модуль М" використовується складське господарство, яке склалається iз: - склад металiв - центральний склад - склад готової продукцiї - склад хiмматерiалiв. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 15002,0 т.грн.станом на 31.12.2016 р.Основнi засоби використовуються в повному обсязi. Ступiнь зносу 82 %. Орендованi основнi засоби складаються з двох будiвель ,в яких роташованi склади готової продукцiї,виробниче примiщення .Обмеження у використаннi майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

13991

10974

Статутний капітал (тис. грн.)

93

93

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

93

93

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 1300, 1595,1695 ; статутний капiтал - рядок 1400; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 1400, 1425 та 1430.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 13898тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 13898тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

329

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

585

X

X

Усього зобов'язань

X

914

X

X

Опис:

Товариство кредитами банкiв протягом звiтного року не користувалось.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

04.05.2016

44761.0

13405.0

333.9

Опис

04.05.2016 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Модуль М" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв-укладання договорiв ( контрактiв) ,якi укладитимуться протягом року з дати прийняття цього рiшення,оскiльки гранична сукупна вартiсть правочинiв буде перевищувати 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

05.05.2016

44761.0

13405.0

333.3

Опис

Згiдно протоколу №1 засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Модуль М"вiд 05 травня 2016 року схвалено вчинення значного правочину.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Малтiком"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30777206

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03062,м.Київ,вул.Кулiбiна,11-А офiс202

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№2409 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

10.04.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015,2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Малтiком"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30777206

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03062,м.Київ,вул.Кулiбiна,11-А офiс202

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2409 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

0 0 0160 26.02.2016 29.10.2020 року

Текст аудиторського висновку (звіту)

 Україна,
Київ, вул.Пшенична,8
р/р 26000000025747
ПАТ ” Укрсоцбанк” 
м. Київ МФО 300023 ЗКПО 30777206
тел./факс 8 (044) 206-10-92, 387-21-92, Ukraine,
Kyiv, Pschenychna str.8
tel./fax:8(044)-206-10-92, 387-21-92
e-mail; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К
(звiт незалежного аудитора) 
незалежної аудиторської фiрми
ТОВ “ МАЛТIКОМ ”

щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«МОДУЛЬ М» 
станом на 31 грудня 2016р.

м. Ужгород 19 березня 2017р.


Адресат:
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Акцiонерам, Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства «МОДУЛЬ М»


1. Вступний параграф

Основнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство "Модуль М" займається виробництвом неелектричних побутових приладiв, а також виробництвом iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї. ВАТ "Модуль М" було створено на базi колишнього державного виробничо-торгового пiдприємства «Закарпатприлад» шляхом корпоратизацiї (Наказ Мiнiстерства Мащинобудування i вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 31.05.1994 р. у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15.06.1993 року. 
В 2011 роцi на загальних зборах /Протокол № 1 вiд 30 листопада 2011 р./ акцiонерiв були внесенi змiни до Статуту пiдприємства, якi зокрема передбачали змiну найменування акцiонерного товариства на - Публiчне акцiонерне товариство "Модуль М", а також затверджено нову редакцiю Статуту, який затверджений 17.01.2012р. за № 13241040016000494.
Статутний фонд товариства у вiдповiдностi до установчих документiв становить 93240 грн., який подiлений 88800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1.05 грн. 
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб серiя ААБ № 975779 про державну реєстрацiю юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб пiдприємцiв: 10.06.1994р. № 1 324 107 0018 000494
Дата перереєстрацiї 06.12.2012р..
Повна назва емiтента ПАТ «МОДУЛЬ-М»
Код ЄДРПОУ 05795783
Юридична адреса та мiсцезнаходження 88000 Закарпатська обл. м. Ужгород, вул.Бабяка,15
Дата видачi свiдоцтва 10.06.1994 р.
Реєстрацiйний номер 1 324 107 0018 000494
Орган, що видав свiдоцтво Виконавчий Комiтет Ужгородської мiської Ради Закарпатської областi
Тел./факс 0312656005
Код територiї 2110100000
Основнi види дiяльностi за КВЕД
27.52 Виробництво неелектричних побутових приладiв
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
28.30 Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства.
Чисельнiсть працiвникiв 76
Статутний капiтал (грн.) 93240
Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 1.05
Кiлькiсть простих акцiй 88800
Частка простих акцiй у статутному капiталi (%) 100
Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй валютi ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО банку 312378
Поточний рахунок 26005246202001
Лiцензiї/дозволи немає
Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань. Органом управлiння ПАТ є загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя. Служби внутрiшнього контролю на Товариствi станом на 31.12.2016р. не встановлено.
Вiдповiдальнi особи: 
Генеральний директор –Роспопа Петро Петрович
Головний бухгалтер –Ковiнська Свiтлана Григорiвна

Склад акцiонерiв якi є власниками 5% i бiльше акцiй
у статутному капiталi Товариства станом на 31 грудня 2016р., грн. 
Назва Код 
ЕДРПОУ / IПН Кiлькiсть акцiй, шт % вiд загальної кiлькостi 
1 2 3 4
Фiзична особа* - 70121 78.9650
* не дала згоди на розкриття паспортних даних

Опис аудиторської перевiрки 
Нами вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.2006 р. зi змiнами й доповненнями, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), проведено аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Модуль М» (надалi Товариство). 
Повний пакет фiнансових звiтiв Товариства складається з: 
1. Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016р,
валюта якого складає 14905 тис.грн.
2. Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), за 2016р.
з сукупним доходом 3017 тис.грн.
3. Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016р .
4. Звiту про власний капiтал за 2016р., а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки вказаної фiнансової звiтностi та вступне сальдо по балансу несуть посадовi особи Товариства. Управлiнський персонал вiдповiдає за твердження, що iнформацiя щодо стосункiв пов’язаних сторiн належно вiдображенi в облiку, що всi виконанi операцiї вiдображенi в облiкових записах, що невиправленi викривлення є несуттєвими як окремо, так i для фiнансової звiтностi в цiлому. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за твердження: 
- що аудиторам надано доступ до всiєї iнформацiї, яка є доречною, всi облiковi реєстри та пiдтверджувальнi документи, всi протоколи зборiв та iн.; 
- що не має жодних планiв або намiрiв, що можуть суттєво змiнити балансову вартiсть або класифiкацiю активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансових звiтах; 
- що Товариство має право власностi на всi свої активи, а iнформацiя про обмеження права власностi надана до перевiрки;
- що в облiку вiдображено усi зобов'язання та розкрито всi гарантiї, наданi третiм сторонам; 
- що не iснує подiй, що вiдбулися пiсля закiнчення перiоду та якi потребують додаткового коригування або розкриття у фiнансових звiтах або у Примiтках до них;
- що розкрили всю iнформацiю про вiдсутнiсть випадкiв фактично вчиненого або пiдозрюваного шахрайства.

Обсяг аудиторської перевiрки
Нами проведено перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних Стандартiв Аудиту та у вiдповiдностi до "Методичних рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку ".
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттi в у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк товариства ведеться за журнально-ордерною формою облiку у вiдповiдностi iз вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.1999р. та концептуальної основи. Данi бухгалтерських рахункiв спiвставнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i балансi та пiдтверджуються первинними документами.
Аудиторами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що перевiрялася, та iнформацiєю, що розкривається Товариством i подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Застосована товариством облiкова полiтика є прийнятною i вiдповiдає концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, передбаченiй мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та чинним законодавством України. Облiковi оцiнки, зробленi управлiнським персоналом, є прийнятними. Iнформацiя, представлена у фiнансових звiтах, є вiдповiдною, надiйною, порiвняльною та зрозумiлою, що дозволяє користувачам зрозумiти вплив суттєвих операцiй та подiй на подану iнформацiю.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв проведеного нами аудиту. 
Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема, МСА 700 « Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттi в у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали тi заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки
Аудитором аудиторської фiрми “ МАЛТIКОМ ” проведено перевiрку фiнансових звiтiв Товариства за даними облiку за перiод з 01 сiчня 2016р. по 31 грудня 2016р. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми та забезпечують достатню основу для висловлювання аудиторської думки. Товариство не в повнiй мiрi нараховувало резерв сумнiвних боргiв, розрахунки з бюджетом не пiдтвердженi актами звiрки.
Аудиторами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку щодо вiдсутностi в бухгалтерському облiку суттєвих перекручень, що впливають на показники фiнансової звiтностi. На думку аудитора вище зазначене в сукупностi є важливим для користувачiв фiнансової звiтностi, тому ми вважаємо за доцiльно модифiкувати нашу думку та надати умовно-позитивний висновок (звiт незалежного аудитора). 

Висловлення умовно-позитивної думки 
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Модуль М» станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та капiталу за 2016 рiк.
Активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
Проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства дає нам можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству середню платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання..